Периодични проверки за херметичност

Санкции при липса на протокол от изпитание за херметичност на хладилни и климатични системи и топлинни помпи:

ал. 5:
“(5) Лице, което не поддържа/води и/или не представи досие на стационарните хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, или 6 кг или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива, както и на стационарните системи за противопожарна защита, съдържащи 3 кг или повече флуорирани парникови газове, съгласно разпоредбите на наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.

Проверките за херметичност се извършват от квалифицирани лица притежаващи документ за правоспособност и квалификация.

 


 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2006 година относно някои флуорирани парникови газове

Решение 2002/358/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата и съвместното изпълнение на задълженията, предвидени в него задължава Общността и нейните държави-членки да намалят своите агрегатни антропогенни емисии на парниковите газове, изброени в приложение А към Протокола от Киото, с 8 % в сравнение с нивата от периода от 2008 до 2012 г.

Главната цел на настоящия регламент е да намали емисиите на флуорираните парникови газове, предвидени в Протокола от Киото, и по този начин да защити околната среда.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 336

ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
за приемане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И:

В Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2000 г., изм., бр. 4 от 12.01.2001 г., изм. и доп., бр. 96 от 11.10.2002 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2007 г., се правят следните изменения и допълнения:

2. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:

а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Хладилни и климатични инсталации, съдържащи:
1. над 3 kg хладилен агент се проверяват задължително поне веднъж годишно за херметичност;
2. над 30 kg хладилен агент се проверяват задължително на всеки 6 месеца за херметичност;
3. над 300 kg хладилен агент се проверяват задължително на всеки 3 месеца за херметичност.”

б) Създават се алинеи 3 и 4:
“(3) Ако при осъществяване на дейностите по предходните алинеи се установи изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, собственикът на инсталацията е длъжен да отстрани повредата в срок до 30 дни от установяването.
(4) Проверки за херметичност по предходните алинеи се извършват от лица, притежаващи документ за квалификация.”
3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Обобщеният отчет по ал. 1 включва следната информация:
1. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички ползватели на вещества, които нарушават озоновия слой, поотделно за производствени нужди и за поддръжка и сервиз;
3. вид и количества на закупените от Общността вещества, които нарушават озоновия слой;
4. вид и количества на пуснатите на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове;
5. вид и количества на използваните вещества, които нарушават озоновия слой, поотделно за производство и за поддръжка и сервиз;
6. вид и количества на извлечените вещества, които нарушават озоновия слой;
7. вид и количества на преработените вещества, които нарушават озоновия слой;
8. вид и количества на веществата, които нарушават озоновия слой по т. 3, които са останали на склад към 31 декември на отчетната година;
9. адрес на местата, където са складирани веществата, които нарушават озоновия слой по т. 3 поотделно за лицата по т. 1;
10. заявени вид и количество за използване през следващата година;
11. списък на хладилни и климатични инсталации, и топлинни помпи, както и на пожарогасителни инсталации и пожарогасители, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой, намиращи се на територията на тяхната регионална инспекция по околната среда и водите.
(3) Отчетът по ал. 1 се предоставя на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1 април на текущата година и се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.”

б) Създава се алинея 4:
“(4) Информацията по ал. 2, т. 11 се актуализира и допълва всяка година.”

4. В Преходни и Заключителни разпоредби се създава параграф 5.
“§ 5. Документите за квалификация по чл. 4г се издават до 4 юли 2009г. След този срок, за извършване на дейностите по чл. 4г, ал. 1 се издава документ за правоспособност в съответствие с чл. 4 (2) от Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, бр. L 92/3).”

НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ГЛАВА ТРЕТА

Проверки за херметичност

Чл. 30. (1) Стационарни хладилни и климатични инсталации, както и топлинни помпи по чл. 1 на Регламент (ЕО) № 1516/2007 се проверяват периодично за херметичност съгласно чл.3 (2) на Регламент (ЕО) № 842/2006 от лица, притежаващи документ за правоспособност по чл. 3 за категория, включваща дейността по чл. 2 (1)(а) от Регламент (ЕО) № 303/2008.

(2) Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на чл. 1 на Регламент (ЕО) № 1516/2007 създават и поддържат досие на системата съгласно чл. 2 на Регламент (ЕО) № 1516/2007, във формат съгласно Приложение 3.

ГЛАВА ПЕТА

Информация за флуорираните парникови газове

Чл. 34. Ползвателите на флуорирани парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение 4 за количествата флуорирани парникови газове:

1. закупени от пазара на Общността;

2. пуснати на пазара на територията на Република България, използвани за производствени нужди, повторно напълване, сервиз или поддръжка на продукти и оборудване;

3. извлечени от оборудване по време на сервиз или поддръжка;

4. предадени за регенериране, рециклиране или обезвреждане.

Чл. 36. (1) Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове изготвят информация за оборудването съгласно формата по Приложение 6.

(2) Информацията по ал. 1 се актуализира и допълва всяка година.

Чл. 38. Отчетите по чл. 34, чл. 35 и чл. 36 се предоставят на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорираните парникови газове, не по-късно от 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.


Приложение 3 към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2

ДОСИЕ НА СИСТЕМАТА*
Име на оператора, ………………………………………………………………………………………………
адрес и телефон ………………………………………………………………………………………………

1 Дата на направената проверка за херметичност, сервиз, поддръжка
2 Дейност (проверка за херметичност, сервиз, поддръжка)
3 Вид на инсталацията (хладилна, климатична, топлинна помпа, пожарогасителна инсталация)
4 Количество на веществото в инсталацията (кг)
5 Вид на веществото (съгл. промишления номенклатурен стандарт за веществото)
6 Причина за теча
7 Добавени / окончателно изведени количества вещество по време на сервиз, поддръжка, (кг)
8 Име на фирмата и на техника, извършил проверката за херметичност, сервиза, поддръжката
9 № на притежаваните от фирмата и техника документи за правоспособност**
10 Резултат от проверката за херметичност
*Попълва се от сервизния техник
** Прилага се от 4 юли 2009
Подпис на Оператора:………………..